SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE ARHAR INŽENIRING LOGATEC D.O.O.

 1. Člen (pomen besed)

»ARHAR INŽENIRING«: ARHAR INŽENIRING Logatec, d.o.o., sedež: Logatec, poslovni naslov: Obrtniška ulica 11E, 1370 Logatec, matična št.: 1245031000, Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 71118462, TRR št.: SI56 0510 0800 0045 776, voden pri NOVA KBM d.d. in SI56 2900 0005 0293 484, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

»Naročnik«: fizična ali pravna oseba, ki z ARHAR INŽENIRING sklene pogodbo.

 1. Člen (veljavnost splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ki jo skleneta naročnik in ARHAR INŽENIRING.

Pogodba med naročnikom in ARHAR INŽENIRING je sklenjena, ko naročnik sprejme ponudbo ARHAR INŽENIRING, ali ko se naročnik in ARHAR INŽENIRING na primeren način dogovorita o vseh bistvenih elementih pogodbe.

Ti splošni pogoji se uporabljajo pri poslovanju med naročnikom in ARHAR INŽENIRING tudi takrat kadar med njima ni sklenjena pogodba pa ARHAR INŽENIRING za naročnika po njegovem naročilu (ustnem ali pisnem) opravlja posamezne posle.

 1. Člen (objava splošnih pogojev)

Ti splošni pogoji so:

 • Izobešeni in objavljeni v poslovnih prostorih ARHAR INŽENIRING na naslovu Obrtniška ulica 11e, 1370 Logatec, Slovenija;
 • objavljeni na spletni strani https://arhar.eu/splosni-pogoji/ ;
 • sestavni del vsake ponudbe, ki jo ARHAR INŽENIRING da naročniku.

Splošni pogoji se potrošnikom vedo izročijo v fizični obliki ali pošljejo na njihov e poštni naslov, ki ga potrošnik sporoči ARHAR INŽENIRING.

 1. Člen (dejavnost ARHAR INŽENIRING)

Dejavnosti ARHAR INŽENIRING so:

 • prodaja novih in rabljenih obdelovalnih strojev naročnikom, kot so npr. stroji za obdelavo lesa, umetnih mas, kovine stekla in drugih materialov, CNC stroji, idr.;
 • prevoz in dostava prodanih strojev do naslova naročnika;
 • postavitev in zagon prodanih obdelovalnih strojev pri naročniku;
 • servis prodanih obdelovalnih strojev pri naročniku;
 • servis obstoječih (starih) obdelovalnih strojev pri naročniku;
 • izobraževanje kadrov pri naročniku za rokovanje in upravljanje z obdelovalnimi stroji;
 • pregled in svetovanje naročniku pri optimizaciji delovnega procesa pri delu z obdelovalnimi stroji;
 • prodaja rezilnega orodja in rezervnih delov za obdelovalne stroje;
 • namestitev rezilnega orodja za obdelovalne stroje;
 • dobava in/ali menjava rezervnih delov obdelovalnih strojev;
 • druge dejavnosti potrebne za celostno opravljanje predhodno navedenih dejavnosti.
 1. Člen (Informativna ponudba / Ponudba)

Ponudba, ki jo naročnik izdela s pomočjo »konfiguratorja« na spletni strani ARHAR INŽENIRING: https://www.arhar.eu je informativne in ne-zavezujoče narave.

Na podlagi informativne ponudbe iz prejšnjega odstavka, ki jo generira spletna stran ali povpraševanja naročnika, izdela  ARHAR INŽENIRING zavezujočo ponudbo. Veljavnost ponudbe je, če ni v ponudbi navedeno drugače, 8 dni.

ARHAR INŽENIRING izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki jih posreduje naročnik v povpraševanju in/ali na poziv ARHAR INŽENIRING.

ARHAR INŽENIRING ne prevzema nobene odgovornosti za podatke, ki mu jih za izdelavo ponudbe posreduje naročnik ali jih na drug način pridobi  od naročnika.

Ponudba običajno vsebuje naslednje podatke:

 • Podatke o naročniku in ponudniku,
 • Splošni opis,
 • Simbolične slike,
 • Tehnični opis,
 • Konkretno kompozicijo stroja,
 • Kataloško številko izdelka,
 • Prevoz,
 • Montažo,
 • Datum izdelave/dobave,
 • Cene postavk ponudbe (posameznih delov, delovnih ur, ipd.),
 • Popuste,
 • Končno cene.

Vsebina ponudbe je odvisna od predmeta ponudbe.

Vsi stroški, ki bi v zvezi s ponudbo nastali zaradi  napačnih podatkov, posredovanih s strani naročnika, bremenijo naročnika.

Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe ponudbo natančno pregledati (preveriti skice in podatke), v primeru nejasnosti zahtevati pojasnila in dati ustrezne pripombe k ponudbi, če le ta glede na posredovane podatke ni ustrezna.

Po sprejemu ponudbe in plačilu avansa po ponudbi je ponudbo mogoče spremeniti zgolj v soglasju obeh strank, to je naročnika in ARHAR INŽENIRING.

Po sprejemu ponudbe sklicevanje na nejasnosti, nepravilnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe niso razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov naročnika. Zahteva za pojasnitev nejasnosti in popravo ponudbe po sprejemu ponudbe ni razlog za spremembo naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo s strani naročnika.

Posamezne storitve ARHAR INŽENIRING, ki niso izrecno vključene v posamezno ponudbo, se obračunajo skladno z rednim cenikom ARHAR INŽENIRING, objavljenim na spletni strani https://arhar.eu/redni-cenik/

Naročnik sprejme ponudbo in sklene pogodbo z ARHAR INŽENIRING s plačilom 100% predplačila po predračunu, če ni v ponudbi navedeno drugače. S sprejetjem ponudbe se šteje, da je naročnik ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno preučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam ter da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji.

Vsi dogovori, ponudbe in potrditve med naročnikom in ARHAR INŽENIRING morajo biti pisni, morebitni dodatni ustni dogovori, še zlasti ustni dogovori med naročnikom in delavci in/ali (pod) izvajalci del ARHAR INŽENIRING, so neveljavni, če niso naknadno pisno potrjeni s strani naročnika in ARHAR INŽENIRING.

 1. Člen (Cene in plačila)

Vse cene ARHAR INŽENIRING so v evrih.

Če ni v ponudbi drugače določeno, je dolžan naročnik plačati celoten znesek predplačila po predračunu. ARHAR INŽENIRING naročniku, ki je potrošnik obračuna obresti na predplačilo po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad 3 mesece.

Naročnik izvede plačilo po ponudbi z nakazilom celotnega zneska predplačila po predračunu na transakcijski račun ARHAR INŽENIRING:

SI56 0510 0800 0045 776, voden pri NOVA KBM d.d.; ali

SI56 2900 0005 0293 484, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

SKLIC: ŠTEVILKA PREDRAČUNA

BIC BANKE: KBMASI2X (NOVA KBM d.d.) BACXSI22 (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

KODA NAMENA: OTHR

Znesek v višini 15% celotne vrednosti blaga in/ali storitev se šteje kot ara in je ARHAR INŽENIRING v primeru, če naročnik brez utemeljenega razloga odstopi od pogodbe, v skladu z določili Obligacijskega zakonika ni dolžan vrniti. Če od pogodbe neupravičeno odstopi ARHAR INŽENIRING, je naročniku dolžan vrniti dvojni znesek are.

 1. Člen (Rok dobave)

Dobavni rok in/ali rok izvedbe storitve po posamezni ponudbi je naveden na ponudbi in začne teči naslednji dan po tem ko se ARHAR INŽENIRING seznani s prejemom celotnega predplačila po predračunu na katerikoli transakcijski račun ARHAR INŽENIRING, naveden v tem členu.

Dobavni rok po ponudbi se lahko podaljša v primeru višje sile, upravičenih razlogov na strani ARHAR INŽENIRING ali naročnika ali ukrepov, določenih s strani pristojnih oblastnih organov.

 1. Člen (Dejanska izvedba ponudbe Dobava/montaža/servis)

ARHAR INŽENIRING naročnika pisno ali na drug primeren način obvesti o dejanski izvedbi ponudbe (dobava, montaža, servis, idr…). v ponudbi oziroma najkasneje 4 delovne dni pred predvideno izvedbo ponudbe. Naročnik lahko odpove predvideni termin izvedbe ponudbe ter ga preloži na kasnejši datum najkasneje 3 delovne dni pred predvidenim dnem izvedbe ponudbe. V primeru kasnejše odpovedi in preložitve dneva izvedbe ponudbe se naročniku obračuna poseben strošek odpovedi in/ali preložitve termina po rednem ceniku, objavljenem na spletni strani: https://arhar.eu/redni-cenik/

Za naročnikove preložitve izvedbe ponudbe za več kot 30 dni od prvotno predvidenega datuma izvedbe ponudbe se lahko zaračuna dodatno skladiščenje (ležarina) elementov, ki so predmet ponudbe oz. pogodbe, po rednem ceniku, objavljenem na spletni strani https://arhar.eu/redni-cenik/

V primeru preložitve izvedbe ponudbe s strani naročnika preide celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja predmeta ponudbe oz. pogodbe na naročnika, z dnem, ko bi morala biti ponudba izvedena (ponudbeni rok izvedbe).

 1. Posebna pravila v primeru montaže

V kolikor je predmet ponudbe oz. pogodbe tudi montaža mora naročnik zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvedbo montaže ter poskrbeti za izpolnjevanje vseh morebitnih zakonskih zahtev za izvedbo montaže.

Če ARHAR INŽENIRING montaže ne more izvesti zaradi razlogov na strani naročnika, se vsak ponovni obisk ARHAR INŽENIRING naročniku dodatno obračuna po rednem ceniku, objavljenem na spletni strani: https://arhar.eu/redni-cenik/

Naročnik mora ARHAR INŽENIRING v primeru montaže zagotoviti prost dostop do objekta montaže ter brezplačno uporabo elektrike in vode. Naročnik ali pooblaščena oseba naročnika mora pred začetkom montaže s predstavnikom ARHAR INŽENIRING preveriti načrte, skice in elemente predmeta montaže ter se seznaniti s potekom del. Morebitni drugačen način montaže po opravljeni montaži ne more biti predmet reklamacije in gre v breme naročnika.

Če naročnik v primeru montaže ne predloži projektantskih načrtov, ki jih ARHAR INŽENIRING zahteva in potrebuje pri montaži (gradbeni načrti, elektro in strojne inštalacije) oziroma da napačne podatke o poteku notranjih inštalacij, je naročnik sam v celoti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala pri montaži zaradi skritih inštalacij ali drugih nepredvidenih dejstev.

V primeru naročnikovih zahtev v zvezi z montažo, ki so strokovno nesprejemljive in pri katerih naročnik vztraja kljub opozorilu ARHAR INŽENIRING oziroma njegovih izvajalcev, ARHAR INŽENIRING ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih zahtev naročnika. V takem primeru si ARHAR INŽENIRING pridružuje pravico spremeniti garancijske pogoje in/ali garancijsko dobo.

Naročnik mora po zaključeni montaži skupaj z ARHAR INŽENIRING pregledati vgrajene elemente in ali stroje in podpisati primopredajni zapisnik, v kateri se opredelijo vse morebitne pomanjkljivosti. Če naročnik ne podpiše primopredajnega zapisnika niti v roku 8 dni po v celoti opravljeni dobavi in montaži ter v tem roku ne graja napak v zvezi z montažo in/ali dobavo, se šteje, da so elementi montaže ustrezno prevzeti in vgrajeni brez morebitnih pripomb.

 1. Člen (Ponudbene Opcije)

ARHAR INŽENIRING ponuja naročnikom naslednje pakete storitev:

 • Svetovanje pri nakupu opreme,
 • Izdelav ponudb,
 • Pomoč pri realizaciji kompleksnejših linij oziroma projektov,
 • Prevoz opreme,
 • Zagon strojev in izobraževanje kadrov,
 • Zagotavljanje rezervnih delov,
 • Po-garancijsko servisiranje,
 • Storitev »servisni paket«, ki vključuje: 12 mesečno servisno podporo na lokaciji z maksimalnim odzivnim časom 48 ur od vašega klica, Maksimalno letno število posredovanj na lokaciji stroja: 4 (kilometrina se obračuna posebej), Maksimalno tedensko število telefonske podpore: 2, 2 letna preventivna pregleda celotnega stroja (1 x na 6 mesecev), Ki se zaračunavajo po rednem ceniku, objavljenem na spletni strani: https://arhar.eu/redni-cenik/ v primeru dane ponudbe pa po cenah navedenih v posameznih ponudbah naročnikom.
 1. Člen (Garancija proizvajalca)

Kadar »ARHAR INŽENIRING« dobavi in/ali vgradi  naročniku stvar (stroj, del stroja in drugo blago) za katero je proizvajalec izdal garancijo za brezhibno delovanje stvari, garancija proizvajalca zavezuje tudi »ARHAR INŽENIRING« kot prodajalca stvari. »ARHAR INŽENIRING« izroči garancijo naročniku ob dobavi stvari.

 1. Člen (Varstvo osebnih podatkov)

ARHAR INŽENIRING obdeluje osebne podatke naročnikov, s katerimi je v pogodbenem razmerju in ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ter osebne podatke morebitnih naročnikov, s katerimi je v fazi sklepanja pogodbenega razmerja, ki so potrebni za izvajanje ukrepov in pripravo ponudbe oziroma predračuna na zahtevo takšnega posameznika skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov so posameznikom dostopne na spletni strani: https://arhar.eu/varovanje-osebnih-podatkov/

 1. Člen (Prenehanje pogodbe)

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, če ARHAR INŽENIRING ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti niti v dodatnem roku 15 dni po prejemu dodatnega pisnega poziva s strani naročnika k izpolnitvi obveznosti.

ARHAR INŽENIRING lahko odstopi od pogodbe v primeru, če naročnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti niti v dodatnem roku 15 dni po prejemu pisnega poziva s strani ARHAR INŽENIRING k izpolnitvi obveznosti.

 1. Člen (Reševanje sporov)

ARHAR INŽENIRING in naročnik si bosta prizadevala sporazumno rešiti morebitna nesoglasja, če to ne bo mogoče pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Člen (Končne določbe)

Če je ali bo katero od določil teh splošnih pogojev neveljavno ali nično, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 01.01.2021.

Meni